ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่

 newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนใน เลือดแดง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3 )
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


newประกาศจังหวัดอุทัยธานี 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 - เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง รายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2 )
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 
 

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาาคม 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 


new ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019   โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
new ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
 new ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง  แผนการรับ - จ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านไร่ ประจำปีปีงบประมาณ 2563  โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

new ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฌรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ 2563
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลบ้านไร่ ประจำปี 2563

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านไร่
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้า
หน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

 newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง ประกาศแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

newประกาศ เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

new ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่


new
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่


new
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

new
ประกาศ เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
 

นการใช้เงินบำรุงบ้านไร่ ประเภทเวชภัณฑ์ยา ประจำปี 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

newประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

newประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง2560
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
 

newประกาศ เรื่อง แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง2560
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศของโรงพยาบาลบ้านไร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศ เรื่อง แจ้งเวียนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

 newประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการกลไกล หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศ เรื่อง รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 
 newประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศ เรื่องขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศ เรื่องขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศ เรื่องขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการที่ชำรุด
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562-เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

newประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านไร่
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

new ประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกวดราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562-เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562-เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562-เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562-เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562-เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

แผนการใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านไร่  ปีงบประมาณ 2562

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

แผนการใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านไร่ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านไร่
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2561-เดือนธันวาคม พ.ศ.2561)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานสรุปการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 
ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาตม 2561- ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
 ประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

แผนการใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านไร่ ประเภท เวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบ้านไร่
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการพิรจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์โรงพยาบาลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  จำนวน  1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ระกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่