news icon

text (4).gifประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

text (4).gifประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานสรุปการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 
text (4).gifประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 

text (4).gifประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาตม 2561- ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

text (4).gifประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
text (4).gifประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่  เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

text (4).gifประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาเดินระบบสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
 
text (4).gifประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  24  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 
text (4).gifแผนการใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านไร่ ประเภท เวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบ้านไร่

PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่ 
text (4).gifประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงPDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

text (4).gifประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
 
text (4).gif ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
 
text (4).gif ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน  3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงPDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
text (4).gifประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงPDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
text (4).gifประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงPDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
text (4).gifประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงPDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่
text (4).gifประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน  3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงPDFiconรายละเอียดประกาศ clickคลิ๊กที่นี่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วัสดุสำนักงาน จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำใบเสร็จคอมพิวเตอร์ จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่

ประกาศรับสมัครงาน.jpg

 

sf-35.gifประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการคัดเลือกเพือปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โรงพยาบาลบ้านไร่ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

sf-35.gif
ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการคัดเลือกเพือปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โรงพยาบาลบ้านไร่
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

sf-35.gifประกาศโรงพยาบาลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 6 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านไร่
PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

PDFiconรายละเอียดประกาศclickคลิ๊กที่นี่  

breaking News

22 มกราคม 2562